NHBB SSL-840轴承,NHBB SSL-840深沟球轴承-搜轴承NHBB深沟球轴承数据中心
NHBB轴承 -- 深沟球轴承 -- NHBB SSL-840轴承
轴承名称 NHBB SSL-840深沟球轴承
产品型号SSL-840
内径d(mm)4.0
外径D(mm)8.0
厚度B(mm)2.0
法兰直径Df 9.2
法兰厚度Bf 0.6
外圈内径Li 5.2
内圈外径Lo 6.93
r 0.1
滚动体数量 7.0
滚动体直径 3/64
额定动载荷C 40.0
额定静载荷C0 15.0
品牌 NHBB
类型深沟球轴承
备注 公制L系列开式
订购 NHBB SSL-840 请填写如下信息

标题:

姓名:

Email:

电话:

传真:

公司全称:

主要内容:

验证码:

Hot number:NHBB SSRI-2 1/2 NHBB SSMDRI-1438ZZF NHBB SSRIF-4 NHBB SSL-1260 NHBB SSR-3ZZF NHBB SSL-940 NHBB SSR-100X NHBB TP109 NHBB SSL-1170 NHBB SSRI-3332ZZEE NHBB SSRIF-5532A91 NHBB SSR-2ZZEE NHBB SSRI-542SD513EE NHBB TP1806 NHBB SSRIF-4ZZ OKB BA87 OKB 49243/80 FAG 241/560-B-K30-MB CRAFT 2217 FAG 293/600-E-MB NSK 40BNR10S CX 62304-2RS INA F-83737 ISB NNU 41/560 K30M/W33X INA RCJT15/16 AST SA17ES FAG WS22208-E1-2RSR SKF (Old No.) HK-2220 SKF KR 19 PPXA SKF SSAFS 22522 x 4 T

Previous:SSRI-1218ZZ 深沟球轴承 ---- Next:SSRI-542SD513EE 深沟球轴承

Return to NHBB轴承型号查询 发布时间:2021-06-13